Pokedex

{{info.name}}

Types

{{type.name}},

Attack {{info.attack}}
Defense {{info.defense}}
HP {{info.hp}}
SP Attack {{info.sp_atk}}
SP Defense {{info.sp_def}}
Speed {{info.speed}}
Weight {{info.weight}}
Total moves {{info.moves.length}}